افتتاح تاکسی ویژه موقت شهرداری میرآباد

افتتاح تاکسی ویژه موقت شهرداری میرآباد


استناد به صورتجلسه چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان سردشت در سال 97 بشماره 103/1435 مورخ 09/01/1398 ، مجوز اضافه نمودن تعداد 6 دستگاه تاکسی درون شهری برای حمل مسافر شهری در شهرمیرآباد باعنایت به مصوبه شماره 51 مورخ 98/05/03 درخصوص مجورصدور 6 دستگاه تاکسی ویژه موقت و تاییدیه فرمانداری محترم ،شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد طی جلسه ای همراه با کارشناس حمل و نقل شهرداری و رانندگان تاکسی ویژه موقت در محل دفتر شهرداری جهت راه اندازی و صدور پروانه فعالیت افتتاح گردید.

این پست را به اشتراک بگذارید