نام: محمد                                  نام خانوادگی: حسن زاده                  تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامە‌ ریزی روستایی  و  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی