اصلاحیه ((آگهی / فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای خرید 4 دستگاه ماشین آلات شهرداری میرآباد ))

اصلاحیه ((آگهی / فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای خرید 4 دستگاه ماشین آلات شهرداری میرآباد ))

شهرداری میرآباد در نظر دارد مزایده عمومي 4 دستگاه ماشین آلات به استناد مصوبه شماره 59 مورخ 25/09/98 شورای اسلامی محترم شهر میرآباد به شرح زیر از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده ‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و رویت دستگاه مربوطه در پارکینگ شهرداری میرآباد واقع در خیابان شهداء ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت‌نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

تاريخ انتشار مزایده در سامانه: از تاريخ 1398/10/28 مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از زمان انتشار تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/11/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: از زمان انتشار تا 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1398/11/10

دانلود اگهی مزایده ماشین آلات شهرداری

این پست را به اشتراک بگذارید

محمد احمدی | 12 July 2019, 11:10

سلام کار از ترکیه به ایران رو هم انجام میدید