صورت جامع درآمد و هزینه ۶ ماهه اول سال جاری شهرداری میرآباد

صورت جامع درآمد و هزینه ۶ ماهه اول سال جاری شهرداری میرآباد


 صورت جامع درآمد و هزینەی ۶ ماهەی اول شهرداری میرآباد (اول فروردین ۱۳۹۹ لغایت آخر شهریور ۱۳۹۹)

شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد

این پست را به اشتراک بگذارید