بررسی تعرفە عوارض محلی

بررسی تعرفە عوارض محلی


 

بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد روز پنجشنبه مورخ 98/11/03 دومین جلسه بررسی تعرفه عوارض  محلی توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با  همراه با کارشناسان درآمد و حمل و نقل شهرداری  در دفتر شهرداری برگزار گردید

این پست را به اشتراک بگذارید