نحوه اعمال 101 قانون شهرداریها

نحوه اعمال 101 قانون شهرداریها


 شهروندان گرامی                                                                                                                


بدینوسیله به اطلاع می رساند که برابر ماده 101 قانون شهرداری ها مالکین زمین های با مساحت عرصه بیش تر از 500 مترمربع باید برابر ضوابط شهرسازی اقدام به تفکیک زمین و عقد صلح نامه نمایند.   
 لذا از عموم شهروندان خواهشمند است که در صورت خرید ملک، از مالک درخواست ارائه سند ثبتی (برای خانه های با قدمت زیاد) و یا صلح نامه تفکیکی (برای زمین های خالی) را نمایند.                 ضمناً  از شهرداری در چنین مواردی ضروری می باشد

در واقع به زمینهای فاقد صلح نامه تفکیکی، پروانه (مجوز) ساخت داده نخواهد شد
 لذا از شهروندان محتـرم درخواست داریم جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود از خرید زمین های فاقد صلح نامه تفکیکی خودداری نمایند
 ضمناً اختلاف محاسبه عوارض پروانه ساخت محاسبات بعد از مطـرح شدن در کمسیون ماده صد و حکم بر ابقای آن برای زمین های فاقد صلح نامه تفکیکی بالغ بر 20 میلیون تومان می باشد

این پست را به اشتراک بگذارید