شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد طی پیامی روز ۱۲ فروردین روز جمهوی اسلامی ایران تبریک گفتند

شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد طی پیامی روز ۱۲ فروردین روز جمهوی اسلامی ایران تبریک گفتند


                           بسم لله الرحمن الرحیم

[پس از پیروزی انقلاب و بە ثمر نشستن مبارزات ملت ایران در ۲۲ بهمن ماە ۵۷ بە دستور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رە) مبنی بر برگزاری همە پرسی در دوازدهم فروردین ماە سال ۵٨ مردم با رای ۹٨/۲ درصد بە تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی رای دادند و شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" در عمل محقق کردند تا پس از گذشت قرن ها مردم از حق تعین سرنوشت خود برخوردار و چراغ امید را در دل مستضعفان و رنج دیدەگان روشن کرد.

این پست را به اشتراک بگذارید