اجرای عملیات عمرانی ،  احداث دیوار حایل پروژه خیابان کشاورز شرقی

اجرای عملیات عمرانی ، احداث دیوار حایل پروژه خیابان کشاورز شرقی


اجرای عملیات احداث دیوار حایل خیابان کشاورز شرقی توسط شهرداری میرآباد.

این پست را به اشتراک بگذارید